Đội ngũ nhân sự

Hiện tại nhân sự của Khoa gồm 25 giảng viên và 2 nhân viên

1 Võ Quỳnh Liên
Võ Quỳnh Liên

Chức vụ: Q. Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ
Số điện thoại: 0918061886
Email: vqlien@gmail.com

2 Đặng Phước Thịnh
Đặng Phước Thịnh

Chức vụ: Q. Phó Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ
Số điện thoại: 0983433242
Email: dangphuocthinh@hitu.edu.vn

3 Đinh Hồng Khang
Đinh Hồng Khang

Chức vụ: Giảng viên chính
Học vị: Thạc sĩ
Số điện thoại: 090.3645836
Email: dinhhongkhang@hitu.edu.vn

4 Lê Phú Triển
Lê Phú Triển

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Kỹ sư
Số điện thoại: 0983336975
Email: lephutrien@hitu.edu.vn

5 Huỳnh Văn Dương
Huỳnh Văn Dương

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Số điện thoại: 0909313007
Email: huynhvanduong@hitu.edu.vn

6 Lạc Xuân Hưng
Lạc Xuân Hưng

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Cử nhân
Số điện thoại: 0909828640
Email: lxhung2021@gmail.com

7 Bùi Thị Huệ
Bùi Thị Huệ

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Số điện thoại: 0914847483
Email: buithihue.q9@gmail.com

8 Nguyễn Đình Trụ
Nguyễn Đình Trụ

Chức vụ: Giáo viên
Học vị: Kỹ sư công nghệ may
Số điện thoại: 098 843 6676
Email: dinhtruhitu@gmail.com

9 Nguyễn Hoàng Phúc
Nguyễn Hoàng Phúc

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Số điện thoại: 0988805223
Email: phuchoangfashion@gmail.com

10 Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Số điện thoại: 0902805959
Email: ngathinguyen77@gmail.com

11
Nguyễn Xuân Phước

Nhân Viên

12 Trần Văn Hoạt
Trần Văn Hoạt

Chức vụ: giảng viên
Học vị: thạc sĩ
Số điện thoại: 0988759595
Email: hoattr@gmail.com

13 Võ Thị Ngọc Dung
Võ Thị Ngọc Dung

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Số điện thoại: 0973870093
Email: dungnc95@gmail.com

14 Võ Thị Quế Anh
Võ Thị Quế Anh

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Số điện thoại: 0977054000
Email: vothiqueanh139@gmail.com

15 Vũ Thị Hiền
Vũ Thị Hiền

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Số điện thoại: 091 3644 837
Email: vuthihien@hitu.edu.vn

16 Hoàng Xuân Hiền
Hoàng Xuân Hiền

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Số điện thoại: 0908058936
Email:hoangxuanhien1169@gmail.com

17 Nguyễn Thúy Hà
Nguyễn Thúy Hà

Chức vụ: Giảng viên chính
Học vị: Thạc sĩ
Email: nguyenthuyha@hitu.edu.vn

18 Phan Kim Ngân
Phan Kim Ngân

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ Công nghệ vật liệu Dệt – May
Số điện thoại: 0704 648 557
Email: phankimngan@hitu.edu.vn

19 Huỳnh Thị Thu Ba
Huỳnh Thị Thu Ba

Chức vụ: giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Số điện thoại: 0933821683
Email: huynhthithuba@hitu.edu.vn

20 Nguyễn Thị Thu Luyện
Nguyễn Thị Thu Luyện

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ kỹ thuật
Số điện thoại: 0989756520
Email: soluyen68@gmail.com

21 Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Giảng Viên
Học vị: Thạc sĩ
Số điện thoại: 0912040578
Email:thaonguyenlam0817@gmail.com

22 Lê Phan Thúy Viên
Lê Phan Thúy Viên

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Số điện thoại: 0979428797
Email: thuyvien74@gmail.com

23 Phạm Minh Phụng
Phạm Minh Phụng

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
ĐT: 0919956230
Email: phamminhphung@hitu.edu.vn

24 Huỳnh Thị Mộng Tuyền
Huỳnh Thị Mộng Tuyền

Chức vụ: Giảng Viên
Học vị: Thạc sĩ
Số điện thoại: 0907743362
Email: huynhtuyen2102@gmail.com

25 Vũ Tiến Hiếu
Vũ Tiến Hiếu

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Công nghệ Da giày
ĐT: 0984 700 427
Email: vutienhieu.hitu@gmail.com

26 Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Số điện thoại: 0919 222 491
Email: tuanshoes100680@gmail.com

27 Vũ Thị Kim Liên
Vũ Thị Kim Liên

Chức vụ: Thư ký khoa
Học vị: Cử nhân
Email: kmlienths@gmail.com